2014 Yılı hayvancılık desteklemeleri

hayvancilik_desteklemeleri2014 Hayvancılık Desteklemelerini sitemiz www.destekleme.org de yayınladık buyrun konunun içeriği aşağıda yer almaktadır buyrun….

Hayvancılık desteklemeleri

MADDE 4- (1) Hayvanları, Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü veya Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi ^n az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve
etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başma aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul edilir. Anaç sığır başma ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç. 500 başa kadar tam. 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanır.

1 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

2 Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

  Anaç manda

400 TL/baş

4 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

70 TL/baş

 

(2)    E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başma yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

2 Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave

35 TL/baş

3

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağılara ilave

75 TL/baş

 

(3)     Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması. 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar. Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5.000TL/işletme olarak 2015 yılı bütçesinden ödenir.

(4)


Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarını, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1/1/2009 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Yetiştiricilere, bu destek kapsamındaki hayvanları için birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

satan, bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, koyun ve keçi sütü için 0.2 TL/lt, inek sütü için ise soğutulmuş süte farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.

(8)    Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara. İzmir. Balıkesir. Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılır.

(9)     İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını satan yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Tohum (kutu)

30 TL/adet

2 1. sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

30 TL/kg

 

(10)     Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Arılı kovan

10 TL/adet

2 Bombus arısı

60 TL/koloni

 

(11)     Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına, aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye destekleme ödemesi yapılır. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500.000 kg’dır. 250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına aşağıda belirtilen miktarın tamamı, 250.001-500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dahil) olan kısmı için ise %50’ si tutarında destekleme ödemesi yapılır.

1 Alabalık

0,65 TL/kg

2 Çipura-Levrek

0,85 TL/kg

3 Yeni türler

1 TL/kg

4 Midye

0,05 TL/kg

 

(12)    Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Bakanlık her türlü tasarrufa yetkilidir.

Sıra

No

Gemi boyu (m) Bir metresi için ödenecek destek miktarı (TL)

1

10-20

10.000

2

21-30

15.000

3

31-34

20.000

4

35-45

30.000

5

46 ve üzeri

35.000

 

(13)    Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl. çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

2

Yonca(kuru)

30 TL/dekar/yıl

  Korunga

40 TL/dekar/vıl

4

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

 

(14)    11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.

(15)      Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50‘sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelere birinci ve dördüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Hastalıktan Ari İşletme Desteği

375 TL/baş

2 Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

 

(16)     Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

1 Şap Aşısı (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

2 Şap Aşısı (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3 Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4 Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

 

(17)      Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan mandalar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler, sığırlar için birinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen ödemeler yapılmaz.

1 Büyükbaş Koruma

500 TL/baş

2 Küçükbaş Koruma

80TL/baş

J Arı Koruma

40 TL/kovan

4 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

50 TL/baş

5 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan İslahı Taban Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

20 TL/baş

6 Halk Elinde Manda Islahı

700 TL/baş

7 Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği

100 TL/baş

 

(18)    Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2014 ve 2015 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.

(19)    Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, 600 başa kadar tam, 601 baş ve üzeri için ise %50?si kadar hayvan başma Bakanlıkça belirlenecek miktarda ödeme yapılır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
, 1.0 out of 10 based on 1 rating Etiketler: , ,
Posted on Şubat 26, 2014

Leave a comment