2013 Hayvancılık Desteklemeleri

nedir? 2013 Hayvancılık Desteklemelerinden nasıl faydalanabilirim? hakkında ayrıntılar aşağıdadır buyrun…

hayvancilik-desteklemeleri

2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de    yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi    Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemi (Türkvet)    ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı,     sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş     anaç sığıra sahip, bu Kararın 12 nci maddesinde    belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesinitamamlamış bir hayvancılık    örgütüne üye olan yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın Türkvet’e kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere,    sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve    etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda    ödeme yapılır. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı     Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal    amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal    Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik)    tek işletme kabul edilir. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek    işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar    tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi    suretiyle uygulanır. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500    baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri    uygulanır.

 

1

Sütçü ve      kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

2

Etçi ırklar      anaç sığır

350 TL/baş

3

Anaç manda

350 TL/baş

4

Sütçü ve      kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü      ilave

60 TL/baş

 

E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama    veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile    tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis    S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp    onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli     ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama    sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere    aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Suni      tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

2

Döl kontrolü projesi      kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

35 TL/baş

3

Yerli ırk      veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından      doğan buzağı ilave

75 TL/baş

 

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık    koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları     Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan    başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1 Koyun-keçi

                                20 TL/baş

 

Tiftik    keçisi    yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği,    Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne     ve/veya    kooperatiflerine satan yetiştiricilere, aşağıda    belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1  Tiftik

                                  17 TL/baş

 

Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de    yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik    kapsamındaki süt    işleme tesislerine satan, bu Kararın 12 nci maddesinde belirtilen ve ulusal    düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamışbir hayvancılık örgütüne    üye olan yetiştiricilere, manda, koyun ve keçi sütü için aşağıda    belirtilen miktarda, inek sütü için ise     soğutulmuş süte farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve miktarlar üzerinden ve ayrıca     ıslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında (yağ,     protein, somatik hücre) yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir,    Bursa ve Tekirdağ illerinde ilave 50TL/baş ödeme yapılır.

 

1  Manda, koyun-keçi sütü

                                0,2 TL/lt

İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik    edilmesi ve üretiminin artırılması için, ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa     Koza Tarım Satış Kooperatifleri    Birliği (Kozabirlik)’ne kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik ve/veya kooperatiflerine satan    yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Tohum

30 TL/adet

2  1. sınıf yaş koza, damızlık      koza ve diğer

                                 20 TL/kg

Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 12 nci maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde    örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan    üreticilere, Arıcılık Kayıt    Sistemine (AKS) kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS)    kayıtlı bombus arısı kullanan yetiştiricilere    koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1  Arılı kovan

8      TL/adet

2  Bombus arısı

60      TL/koloni

 

Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su    ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına,    aşağıda belirtilen esaslara göre, doğrudan üreticiye destekleme ödemesi    yapılır. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda    500.000 kg’dır. 250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına aşağıda belirtilen miktarın    tamamı,  250.001-500.000 kg/yıl    (500.000 kg/yıl dahil) olan kısmı için ise yarısı tutarında destekleme    ödemesi yapılır.

 

1 Alabalık

0,65 TL/kg

2 Çipura-levrek

0,85 TL/kg

3 Yeni türler

1 TL/kg

 

Su ürünleri kaynaklarının korunması,     sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması     amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on    metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan    çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda    destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan    çıkarılan gemiler hakkında Bakanlık her türlü tasarrufa yetkilidir.

 

Sıra No

Gemi boyu (m)

Bir metresi için ödenecek destek      miktarı (TL)

1 10-20

10.000

2 21-30

15.000

3 31 ve üzeri

20.000

 

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı     arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi    yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok    yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle,    tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için,    ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Yonca (sulu)

   50 TL/dekar/yıl

2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

40 TL/dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

       35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

       50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

                75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

     35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

    100 TL/dekar

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince    (TKK), mevzuatı dahilinde yurt dışından tedarik    edilecek olan kaba yemin, mahallinde yetiştiriciye teslimindeki kilogram    maliyeti 50 kuruşun üzerinde oluştuğu takdirde, farkının TKK üzerinden    çiftçilere ödemesi yapılır.

11/6/2010    tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem    Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve    ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek    hayvan sahiplerine ödenir.

Hastalıklardan Ari İşletmeler     İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan,    damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç,    tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme    yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık    gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Bu desteklemeden yararlanan işletmeler için birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Ayrıca,     Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak    hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1 Hastalıktan ari      işletme desteği

375 TL/baş

2 Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

 

Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen    programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim    miktarlarda ödeme yapılır.

 

1 Şap Aşısı   (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

2 Şap Aşısı   (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3 Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4 Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde    korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki    yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş     hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına    aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan mandalar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler    yapılmaz.

 

1 Büyükbaş Koruma

                           470 TL/baş

2 Küçükbaş Koruma

                            75 TL/baş

3 Arı Koruma

40 TL/kovan

4 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Anaç

35 TL/baş

Yavru

50 TL/baş

5 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Anaç

35 TL/baş

Yavru

20 TL/baş

6 Halk Elinde Manda Islahı

  650 TL/baş

7 Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği

                           100 TL/baş

 

Çiğ sütün değerlendirilmesi    amacıyla Bakanlığın 2013 ve 2014 yılı için belirleyeceği dönemler ile    uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme    yapılır.

Türkvet    kayıt sistemine kayıtlı, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil),    17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe    giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik    hükümlerine göre faaliyet gösteren kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, yerli    ve ithal besilik erkek sığır başına farklı olmak üzere, ödeme birim    miktarları 600 başa kadar tam olarak, 601 baş ve üzeri için ise %50’sine    karşılık gelen tutarın aşağıda belirtilen miktarlarda ödenmesi    suretiyle uygulanır.

 

1 Yerli besilik erkek sığır

300 TL/baş

2 İthal besilik erkek sığır

100 TL/baş

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Etiketler: , ,
Posted on Temmuz 18, 2013

Leave a comment